Aktuelt:

WEBINAR

"The Independence and Lawful Composition of the Court of Justice of the European Union" v/Associate Professor of Law, B.A., LL.M., Ph.D., Graham Butler, Aarhus Universitet.

Mødet finder sted onsdag den 5. maj 2021, kl. 16.00-18.00.

Bemærk, at mødet er ændret til et webinar.


Artikel

Vigtige domme fra EF-Domstolen siden sidst (13.03.2008)

Indlæg på Dansk Forening for Europarets møde onsdag den 25. marts 2009 v/kontorchef Jonas Bering Liisberg, Udenrigsministeriet og kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet.


Institutionelle forhold mv.

Dom af 1. april 2008, de forenede sager C-14/06 og C-295/06, Europa-Parlamentet og Danmark mod Kommissionen (annullation af Kommissionens beslutning, idet den tilsidesatte bemyndigelsesbestemmelsen i direktiv 2002/95/EF om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr)

 

Dom af 16. december 2008, sag C-210/06, Cartesio (fortolkningen af EF-Traktatens artikel 234 og kompetenceforholdet mellem EF-Domstolen og den forelæggende ret i tilfælde, hvor spørgsmålet om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål er indbragt for en national appelinstans)

 

Dom af 10. februar 2009, sag C-301/06, Irland mod Europa-Parlamentet og Rådet (korrekt at vedtage det såkaldte logningsdirektiv med hjemmel i EF-Traktatens artikel 95 – forholdet mellem EF-Traktaten (søjle 1) og EU-traktaten (søjle 3))

 

Dom af 10. marts 2009, sag C-345/06, Heinrich (Bilaget til Kfo 622/2003 om forbudte genstande ombord på fly, og som ikke er blevet offentliggjort, har ikke bindende virkning for så vidt som det tilsigter at pålægge borgerne forpligtelser)

 

Grundlæggende rettigheder

Dom af 3. september 2008, de forenede sager C-402/05 P og C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi og Al Barakaat International Foundation mod Rådet og Kommissionen (annullation af Rådets forordning 881/2002/EF om indefrysning af midler for så vidt som den vedrører Yassin Abdullah Kadi og Al Barakaat Foundation – tilsidesættelse af retten til at blive hørt, begrundelsespligten samt ejendomsretten)

 

Dom af 17. februar 2009, sag C-465/07, Elgafaji (fortolkningen af rækkevidden af den subsidiære beskyttelse i flygtningedirektivet, direktiv 2004/83, og EMRK artikel 3)

 

Unionsborgerskabet

Dom af 25. juli 2008, sag C-127/08, Metock (unionsborgeres ret til at familiesammenføre sig med deres tredjelandsægtefælle, uanset at tredjelandsægtefællen ikke har haft et forudgående lovligt ophold i en anden EU-medlemsstat, og uanset hvornår ægteskabet er indgået) Se også kendelse af 19. december 2008, sag C-551/07, Sahin (sagsfaktum identisk med Metock)

 

Dom af 18. november 2008, sag C-158/07, Förster (i overensstemmelse med EF-Traktatens artikel 18, sammenholdt med artikel 12, at en medlemsstat stiller som betingelse for, at en unionsborger kan få studiestøtte, at den pågældende har haft bopæl i medlemsstaten)

 

Dom af 16. december 2008, sag C-524/06, Huber (EF-Traktatens artikel 12 er til hinder for, at en medlemsstat med henblik på kriminalitetsbekæmpelse indfører et system til behandling af personoplysninger, som kun omfatter unionsborgere, der ikke er statsborgere i denne medlemsstat)

 

Varernes fri bevægelighed

Dom af 10.2.2009 i sag C-110/05, Kommissionen mod Italien (Skal nationale ikke-diskriminerende anvendelsesreguleringer af varer falde uden for anvendelsesområdet for EF-Traktatens artikel 28?)

 

Dom af 16. december 2008, sag C-205/07, Gysbrechts (EF-Domstolen ændrer anvendelsesområdet for EF-Traktatens artikel 29, således at det ikke længere er et krav for, at bestemmelsen finder anvendelse, at der er tale om diskriminerende nationale foranstaltninger til gavn for hjemmemarkedet)

 

Den fri udveksling af tjenesteydelser

Dom af 3. april 2008, sag C-346/06, Rüffert (national lovgivning om udbud af offentlige kontrakter pålægger ordremodtagerne og underleverandørerne mindst at betale deres medarbejdere, hvad der svarer til overenskomstmæssig løn på udbudsstedet)

 

Generaladvokatudtalelse af 14. oktober 2008, sag C-42/07, Liga Portuguesa (spillemonompols forenelighed med EF-traktatens artikel 49)

 

Statsstøtte

Dom af 22. oktober 2008, de forenede sager T-309/04, 317/04, T-329/04 og T-336/04, TV2 og Danmark m.fl. mod Kommissionen (annullation af Kommissionens statsstøttebeslutning vedrørende akkumulationen af TV 2’s egenkapital – manglende begrundelse – Kommissionens utilstrækkelige undersøgelse af de faktiske omstændigheder)

 

Andet

Dom af 17. april 2008, sag C-456/06, Peek & Cloppenburg (fortolkning af begrebet spredning til almenheden på anden måde end ved salg i artikel 4 i direktiv 2001/29/EF)                                                                               

 

Dom af 25. september 2008, sag C-453/07, Hakan Er (Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 – en tyrkisk statsborger, der er familiesammenført med sin far i en medlemsstat, hvor faderen er tyrkisk arbejdstager, fortaber ikke sin opholdsret i medlemsstaten, selv om den pågældende i en alder af 23 år endnu ikke har haft lønnet beskæftigelse efter endt skolegang)

 

Dom af 18. december 2008, sag C-306/07, Ruben Andersen (Artikel 8, stk. 1, i Rådets direktiv 91/533/EØF om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet er ikke til hinder for nationale retsforskrifter, som fastsætter, at en kollektiv overenskomst, der sikrer gennemførelsen af dette direktivs bestemmelser i national ret, finder anvendelse på en arbejdstager, selv når denne ikke er medlem af en organisation, som er deltager i en sådan overenskomst).

 

Dom af 19. februar 2009, sag C-228/06, Soysal (fortolkning af Tillægsprotokollen til Associeringsaftalen EØF-Tyrkiet vedrørende spørgsmålet om standstill af visumkrav for tyrkiske statsborgere i forbindelse med levering af tjenesteydelser for virksomhed med hjemsted i Tyrkiet)