Vedtægter i DFE

Foreningens navn

§ 1

Foreningens navn er “Dansk Forening for Europaret” (forkortes nedenfor: Foreningen).

Foreningens formål

§ 2

Foreningen virker for at forøge kendskabet i Danmark til de retlige spørgsmål som vedrører De Europæiske Fællesskaber.

Virksomheden består især i:

a) at formidle kontakt mellem jurister fra alle faggrene og andre med interesse for Europaret,

b) at behandle europaretlige spørgsmål ved foredrag, kollokvier, konferencer m.m. og

c) at træde i forbindelse med udenlandske foreninger, der virker for samme formål, herunder at indtræde i Fédération Internationale pour le Droit Européen, F.I.D.E.

Medlemskab af foreningen

§ 3

Medlemsskab af Foreningen er åbent for enhver, som er interesseret i europaretlige spørgsmål.

Institutioner og juridiske personer kan optages efter styrelsens nærmere bestemmelse. For medlemsskab betales et kontingent, som opkræves ved indmeldelse i Foreningen og ellers én gang årligt. Årskontingentet forfalder ved årsskiftet.

Ved enstemmig beslutning kan Foreningens styrelse undtagelsesvis udnævne æresmedlemmer. Disse betaler ikke kontingent.

Medlemskab bringes til ophør ved en skriftlig erklæring til foreningens sekretær. For at få virkning fra førstkommende årsskifte skal erklæringen være afgivet senest tre måneder forinden.

Foreningens organisation

§ 4

Foreningen ledes af en styrelse, der står til ansvar over for generalforsamlingen, som er Foreningens højeste myndighed.

Generalforsamling, indkaldelse og dagsordensforslag

§ 5

Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i 4. kvartal, første gang i oktober måned 1973.

Dagsordenen for denne skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning for de senest forløbne to år.
  3. Forelæggelse til godkendelse af regnskab for samme periode med påtegning af revisor.

Foreningens styrelse indkalder til den ordinære generalforsamling med fire ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afholdelsen af generalforsamlingen.

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne optaget på dagsordenen. Anmodning herom skal fremsættes skriftligt over for Foreningens sekretær senest fjorten dage inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling. Indkomne forslag udsendes snarest til Foreningens medlemmer.

To af styrelsens medlemmer eller en fjerdedel af Foreningens medlemmer kan kræve, at der inden fjorten dage og med højst fjorten dages varsel indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Krav herom skal fremsættes skriftligt over for Foreningens sekretær og ledsages af et begrundet dagsordenforslag, der udsendes til Foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

Beføjelser

§ 6

Generalforsamlingen udformer retningslinier for Foreningens virksomhed.

Når andet ikke er fastsat, vedtager generelforsamlingen sine beslutninger ved simpelt flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte. Hvert medlem har en stemme. Ni tiendedele af Foreningens medlemmer kan på en generalforsamling vedtage at ændre Foreningens formål. Med samme flertal kan Foreningen opløses.

Generalforsamlingen vælger Foreningens styrelse. Styrelsen består af fra fem til tolv medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Forslag om valg af nye medlemmer af styrelsen skal optages på dagsordenforslaget.

Generalforsamlingen fastsætter årskontingentets størrelse.

I tilfælde af Foreningens opløsning kan Foreningens formue overføres til en forening eller en institution med beslægtet formål.

Foreningens styrelse

§ 7

Styrelsen vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær af sin midte.

Styrelsen leder Foreningens virksomhed i henhold til vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. Herved træffer styrelsen beslutning om anvendelse af Foreningens midler. Styrelsen tegnes af formanden eller af kassereren eller af to andre medlemmer i Foreningen. Styrelsen fører en forhandlingsprotokol.

Vedtaget i København, den 7. maj 1973 og den 24. oktober 1990.

Den Europæiske Unions Domstol
Den Europæiske Unions Domstol